Đào tạo đại học

Quy định về việc làm Khóa luận tốt nghiệp năm học 2014-2015

QUY ĐỊNH

Về việc làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2014-2015

I.TIÊU CHUẨN ĐƯỢC LÀM VÀ BẢO VỆ  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

            1. Điểm trung bình chung tích lũy năm thứ 3 phải đạt 2,5 trở lên.

            2. Điểm trung bình chung tích lũy môn Thực hành tiếng phải đạt từ 3,0 trở lên.

            3. Điểm môn học thuộc lĩnh vực làm khoá luận tốt nghiệp phải đạt từ 3,0 trở lên.