Quy định về việc làm Khóa luận tốt nghiệp năm học 2014-2015

QUY ĐỊNH

Về việc làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2014-2015

I.TIÊU CHUẨN ĐƯỢC LÀM VÀ BẢO VỆ  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

            1. Điểm trung bình chung tích lũy năm thứ 3 phải đạt 2,5 trở lên.

            2. Điểm trung bình chung tích lũy môn Thực hành tiếng phải đạt từ 3,0 trở lên.

            3. Điểm môn học thuộc lĩnh vực làm khoá luận tốt nghiệp phải đạt từ 3,0 trở lên.

            4. Chủ nhiệm khoa duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp theo đề nghị của chủ nhiệm bộ môn.

            5. Hình thức và nội dung khoá luận thực hiện theo công văn số 329/TB-ĐHNN

ngày 12/04/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN;  

6. Tuỳ theo tình hình của từng khoa, chủ nhiệm khoa qui định thêm tiêu chuẩn làm    khoá luận tốt nghiệp nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn trên.

II. NHỮNG MÔN HỌC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM KHOÁ LUẬN

Các môn học thuộc các lĩnh vực sau được đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp:

 • Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

 • Ngôn ngữ học.

 • Lý thuyết dịch.

 • Văn học.

 • Giao thoa văn hoá.

 • Đất nước học.

 • Tiếng Anh chuyên ngành (Ngành Tiếng Anh các chuyên ngành: Tiếng Anh - KTQT, Tiếng Anh - TCNH, Tiếng Anh - QTKD).

  III. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

 • Giáo viên hướng dẫn sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp môn nào phải có trình độ chuyên sâu về môn đó.

 • Căn cứ vào số lượng đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên, mỗi giáo viên chỉ được hướng dẫn tối đa 05 công trình (đề tài nghiên cứu khoa học, khoá luận tốt nghiệp) trong một năm học.

 • Tính giờ hướng dẫn và chấm khoá luận tốt nghiệp theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

 • Chủ nhiệm khoa ký duyệt danh mục đề tài và giáo viên hướng dẫn khoá luận.

 • Ban chủ nhiệm khoa tổ chức chấm hoặc bảo vệ khoá luận.

  IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

              * Trong tháng 10/2014 sinh viên đăng ký môn học làm khoá luận với khoa hạn cuối cùng là ngày 10/10/2014.

              * Trong tháng 10/2014 sinh viên đăng ký đề tài khoá luận với khoa hạn cuối cùng là ngày 30/10/2014.

              * Sinh viên viết đề cương chi tiết, khoa duyệt và nộp danh sách về phòng Đào tạo hạn cuối cùng là ngày 25/12/2014.

              * Ngày 05,06/5/2015 sinh viên nộp 4 bản khoá luận chính thức cho Ban chủ nhiệm khoa.

              * Từ ngày 18/5/2015 đến ngày 22/5/2015 các khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. Điểm khoá luận được gửi về Trường (qua phòng Đào tạo) chậm nhất là ngày 27/5/2015.

              * Sinh viên nộp bản khoá luận hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng bảo vệ luận văn cho Trung tâm học liệu trước ngày 05/06/2015.

  V. CÁCH TÍNH ĐIỂM KHOÁ LUẬN

              Chấm khoá luận tốt nghiệp: Hiệu trưởng quyết định thành lập các hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp. Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp có từ 3, 5 hoặc 7 thành viên, trong đó có chủ tịch và thư ký. Kết quả khoá luận tốt nghiệp là trung bình cộng các điểm của từng thành viên hội đồng, người đánh giá và người hướng dẫn, được chấm theo thang điểm 10 có lẻ đến một chữ số thập phân.

  Lưu ý: Các khoá luận tốt nghiệp hệ chất lượng cao phải có 2 phản biện.

                              (Trích: Quyết định Số :  935  /QĐ-ĐHNN, ngày 19/9/2014)

Chuyên mục: