Giới thiệu

Tên Khoa: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
Tên Khoa bằng tiếng Anh: FACULTY OF KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
Địa chỉ:  Phòng 207-Tầng 2- Nhà A3 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN,
Điện thoại: 84-4-6680-5041
 
Phó trưởng Khoa phụ trách: Ths. NCS TRẦN THỊ HƯỜNG
Điện thoại: 84-4-6684-5941
Địa chỉ: Phòng 203 - Tầng 2 - Nhà A3 - Trường ĐHNN – ĐHQGHN
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ban chủ nhiệm Khoa
 
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
HỌ VÀ TÊN
 
HỌC HÀM / HỌC VỊ
 
Trưởng khoa
 
Trần Thị Hường
 
Ths.NCS Ngôn ngữ học
 
Phó trưởng khoa
 
Lã Thị Thanh Mai
 
TS. Ngôn ngữ học
 
Phó trưởng khoa
 
Nguyễn Lệ Thu
 
TS. Văn học
  
Các Bộ môn và trung tâm trực thuộc Khoa
Bộ môn tiếng Hàn (giảng dạy và nghiên cứu về 4 kỹ năng ngôn ngữ và biên – phiên dịch, ngôn ngữ chuyên ngành)
Bộ môn Ngôn ngữ học Hàn Quốc (giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học Hàn Quốc)
Bộ môn Hàn Quốc học (giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Hàn Quốc học)
Trung tâm Sejong Hà Nội (2) (giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho mọi đối tượng)
 
Đội ngũ cán bộ (năm học 2014-2015)  
     Tổng số cán bộ : 26 người (25 giảng viên người Việt Nam  + 01 chuyên viên văn phòng)
Tổng số cán bộ giảng viên người Việt Nam: 25 người
-          Tiến sỹ: 03              -   Nghiên cứu sinh: 09
-          Thạc sỹ: 07             -   Học viên cao học: 02          - Cử nhân: 04
Chuyên viên văn phòng: 01 người
Bảng tổng hợp chi tiết về giảng viên
TT
 
Họ tên
 
Trình độ
 
Chuyên ngành
 
Đào tạo
 
Nơi đào tạo
 
01
 
Trần Thị Hường
 
Thạc sĩ
 
Ngôn ngữ học
 
NCS
 
Trong nước
 
02
 
Lã Thị Thanh Mai
 
Tiến sĩ
 
Giáo học pháp
 
 
 
Trong nước
 
03
 
Trần Thị Lan Anh
 
Thạc sĩ
 
Ngôn ngữ học
 
NCS
 
Hàn Quốc
 
04
 
Nguyễn Lệ Thu
 
Tiến sĩ
 
Văn học
 
 
 
Hàn Quốc
 
05
 
Hoàng Thị Yến
 
Tiến sĩ
 
Giáo học pháp
 
 
 
Trong nước
 
06
 
Trần Hữu Trí
 
Thạc sĩ
 
Hàn quốc học
 
NCS
 
Hàn Quốc
 
07
 
Hoàng Thị Hải Anh
 
Thạc sĩ
 
Giáo học pháp
 
NCS
 
Hàn Quốc
 
08
 
Nguyễn T.Nguyệt Minh
 
Thạc sĩ
 
Ngôn ngữ học
 
 
 
Hàn Quốc
 
09
 
Đỗ Thị Khánh Vân
 
Thạc sĩ
 
Xã hội học
 
NCS
 
Hàn Quốc
 
10
 
Nguyễn Thùy Dương
 
Thạc sĩ
 
Châu Á học
 
 
 
Trong nước
 
11
 
Phạm Hồng Phương
 
Thạc sĩ
 
Thương mại quốc tế
 
 
 
Hàn Quốc
 
12
 
Cao Thị Hải Bắc
 
Thạc sĩ
 
Xã hội học
 
NCS
 
Trong nước
 
13
 
Đỗ Thúy Hằng
 
Thạc sĩ
 
 
 
 
 
Hàn Quốc
 
14
 
Trần Thu Phượng
 
Cử nhân
 
Tiếng Hàn
 
HVCH
 
Trong nước
 
15
 
Lê Hải Yến
 
Cử nhân
 
 
 
HVCH
 
Trong nước
 
16
 
Nguyễn Thị Thu Vân
 
Thạc sĩ
 
Nhân  học
 
NCS
 
Trong nước
 
17
 
Đặng Ng.Thùy Dương
 
Thạc sĩ
 
 
 
 
 
Hàn Quốc
 
18
 
Trần Thị Bích Phượng
 
Thạc sĩ
 
Ngôn ngữ học
 
NCS
 
Hàn Quốc
 
19
 
Phạm Thị Tuyết
 
Thạc sĩ
 
Thương mại quốc tế
 
 
 
Hàn Quốc
 
20
 
Đỗ Phương Thùy
 
Thạc sĩ
 
 
 
NCS
 
Hàn Quốc
 
21
 
Trần Hải Dương
 
Cử nhân
 
Tiếng Hàn
 
 
 
Trong nước
 
22
 
Nguyễn Thị Vân
 
Cử nhân
 
Tiếng Hàn
 
 
 
Trong nước
 
23
 
Bùi Thị Thu Hiền
 
Thạc sĩ
 
Hàn Quốc học
 
 
 
Hàn Quốc
 
24
 
Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
Cử nhân
 
Tiếng Hàn
 
 
 
Trong nước
 
25
 
Vũ Thị Mai Loan
 
Cử nhân
 
Tiếng Hàn
 
 
 
Trong nước
Chuyên mục: