Thông báo về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn & Hội nghị Khoa học Thường niên cấp Trường năm học 2014-2015

THÔNG BÁO  

Về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn & Hội nghị Khoa học Thường niên cấp Trường năm học 2014 - 2015

 

                  Kính gửi:    Các đơn vị trong Trường

            Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015,  Phòng Khoa học - Công nghệ trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cấp bộ môn và Hội nghị khoa học thường niên cấp Trường năm học 2014-2015 như sau:

 1. Chủ đề của Hội nghị khoa học năm học 2014 – 2015

“Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn học lý thuyết theo hướng cập nhật, hiện đại, liên ngành”.

 1. Kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học cấp bộ môn
 • Các đơn vị trong Trường tiến hành tổ chức hội nghị khoa học cấp bộ môn chậm nhất là ngày 10/4/2015.
 • Ban biên tập Kỷ yếu hội nghị khoa học của đơn vị tập hợp và xét duyệt các bài đạt chất lượng gửi tham gia hội nghị khoa học cấp Trường chậm nhất là ngày 15/4/2015 qua hòm thư khcnulis@yahoo.com & volamthudong@gmail.com. Số lượng bài gửi tham dự HNKH Trường không hạn chế và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên chất lượng khoa học.
 • Các tổ bộ môn nộp bản cứng Kỷ yếu khoa học về Phòng KHCN chậm nhất là ngày 10/5/2015 để phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015.

 

 1. Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học Trường
 • Thời gian: Thứ Sáu, ngày 08/5/2015, từ 7h45 đến 16h30
 • Địa điểm:  Công trình Khoa Pháp
 • Chương trình Hội nghị 
 • Phiên khai mạc: từ 7h45 đến 9h30 tại Hội trường Vũ Đình Liên
 • Phiên làm việc tại tiểu ban: từ 9h30 đến 15h30 tại Công trình Khoa Pháp  
 • Phiên tổng kết: từ 15h40 đến 16h30 tại Hội trường Vũ Đình Liên
 • Tất cả đại biểu tham dự Hội nghị dự tiệc buffet tại sân công trình Khoa Pháp: từ 11h30 đến 13h30
 • Thành phần tham dự

Phiên khai mạc & Phiên tổng kết:  Ban Giám hiệu; Trưởng/phó các đơn vị đào tạo, phòng, ban, trung tâm và bộ môn trực thuộc Trường; Trưởng/phó các bộ môn trực thuộc Khoa; Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ khoa học, tiến sỹ, giảng viên chính, giáo viên trung học cao cấp, thành viên Hội đồng khoa học Trường, thành viên Hội đồng khoa học Khoa, các báo cáo viên trong danh sách (bắt buộc)

Phiên làm việc tại các tiểu ban: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toàn trường (bắt buộc), nghiên cứu sinh và học viên cao học (theo yêu cầu của khoa SĐH)

 • Cán bộ tham dự ghi danh và nhận tài liệu từ 7h30 đến 9h00 sân Công trình Khoa Pháp
 • Quy định về hình thức và thời lượng báo cáo

Tất cả các báo cáo tại hội nghị đuợc trình bày bằng tiếng Việt, sử dụng trình chiếu powerpoint. Ưu tiên báo cáo theo hình thức Poster (đăng ký với BTC trước 20/4/2015 )

Thời lượng dành cho mỗi báo cáo là 15 phút (07 phút trình bày, 08 phút thảo luận).

 • Phòng KHCN sẽ đăng tải chi tiết chương trình HNKH Trường, danh sách báo cáo của các tiểu ban  tại  địa chỉ Website: http://ulis.vnu.edu.vn mục Nghiên cứu khoa học chậm nhất là ngày 05/5/2015.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học như nội dung thông báo này.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG                                         

- Các đơn vị  (để thực hiện);                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                                             (đã ký)

- Lưu: HCTH, KHCN.                                                                              PGS.TS Nguyễn Lân Trung