NCKH giáo viên

Khoa NN&VH HQ nhận quyết định khen thưởng "TẬP THỂ NCKH SUẤT SẮC" năm học 2014-2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa  học xuất sắc
năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

QUY ĐỊNH

Về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-ĐHNN ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG