Khoa NN&VH HQ nhận quyết định khen thưởng "TẬP THỂ NCKH SUẤT SẮC" năm học 2014-2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa  học xuất sắc
năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ thành tích nghiên cứu khoa học của tập thể và cá nhân năm học 2014-2015 và kết luận của Hội đồng khen thưởng khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015 như sau:

Tập thể xuất sắc (03 tập thể)

          - Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc

          -Tổ Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh.........

         - Nhóm nghiên cứu xây dựng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dùng cho người Việt Nam dựa trên khung tham chiếu châu Âu (VSTEP)

         Cá nhân (05 cá nhân)

          - PGS.TS. Trịnh Đức Thái, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

          - PGS.TS. Đinh Hồng Vân,  Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

          - PGS.TS. Võ Đại Quang, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

          - TS. Đỗ Hoàng Ngân, phòng Khoa học – Công nghệ

          - TS. Trần Đình Hiền, Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Trung Quốc

Điều 2. Mức thưởng cho tập thể xuất sắc là 2.000.000đ (hai triệu đồng) và cá nhân xuất sắc là 1.000.000đ (một triệu đồng).

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ,  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, các tập thể và cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HCTH, KH-CN.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS. Nguyễn Hòa

Chuyên mục: