Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

QUY ĐỊNH

Về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-ĐHNN ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN), bao gồm quy định về mức điểm quy đổi đối với nhiệm vụ KH&CN của giảng viên; việc xác định danh mục đề tài; tuyển chọn và xét chọn, phê duyệt và giao đề tài; tổ chức thực hiện đề tài; đánh giá nghiệm thu; quản lý, sử dụng kết quả; khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy định này áp dụng đối với các giảng viên, các khoa đào tạo, trung tâm, phòng ban và bộ môn trực thuộc Trường ĐHNN – ĐHQGHN và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động KH&CN ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Điều 2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ KH&CN bao gồm:

  1. Nhiệm vụ KH&CN của giảng viên tuân thủ theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngoài ra, nhiệm vụ KH&CN của giảng viên có chức danh phó giáo sư, giáo sư còn bao gồm những nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Các chương trình, đề tài, dự án KH&CN, đề án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm và các đề tài nghiên cứu khác, sau đây gọi chung là đề tài KH&CN.

            Điều 3. Mức điểm đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

            Giảng viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN phải hoàn thành nhiệm vụ KH&CN đạt mức điểm như sau (tính cho 01 cán bộ trong 01 năm học, lấy mốc từ ngày 01/8 năm trước đến hết ngày 31/7 năm sau):

TT

Chức danh khoa học

Mức điểm/năm

1

Giảng viên

100

2

Giảng viên chính/phó giáo sư

120

3

Giảng viên cao cấp/giáo sư

140

Các mức điểm này không bắt buộc đối với giảng viên trong thời gian tập sự, thử việc, giảng viên trong thời gian nghỉ thai sản, chữa bệnh dài ngày, giảng viên đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong thời gian quy định.

Chi tiết mức điểm quy đổi cho các hoạt động và sản phẩm KH&CN xem trong Phụ lục 1 kèm theo Quy định này.

            Điều 4: Chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

1. Chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở là cán bộ, viên chức Trường ĐHNN – ĐHQGHN, có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; tại thời điểm tuyển chọn không đồng thời chủ trì một đề tài KH&CN khác và không bị xử lý theo Điều 19 của quy định này. Ưu tiên các cán bộ, viên chức đang làm nghiên cứu sinh. Giáo sư và phó giáo sư không làm chủ trì đề tài cấp cơ sở.

2. Đối với đề tài KH&CN giao trực tiếp, Hiệu trưởng có thể giao đề tài và ký hợp đồng thực hiện với chủ trì là nhà khoa học ngoài trường đáp ứng yêu cầu và có khả năng hoàn thành đề tài. Trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

            Điều 5. Phương thức giao đề tài khoa học và công nghệ

1. Đề tài KH&CN cấp cơ sở được thực hiện theo hình thức đặt hàng và giao qua tuyển chọn hoặc giao trực tiếp.

2. Đề tài KH&CN được giao qua tuyển chọn bao gồm:

a) Đề tài được tư vấn, đề xuất của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường ĐHNN;

b) Đề tài được đề xuất từ các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc Trường ĐHNN;

c) Đề tài đề xuất của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

3. Đề tài KH&CN được giao trực tiếp bao gồm:

a) Đề tài KH&CN theo yêu cầu hoặc đặt hàng của các tổ chức, đối tác, cá nhân trong và ngoài Trường ĐHNN;

b) Đề tài KH&CN do Trường ĐHNN yêu cầu hoặc đặt hàng phục vụ yêu cầu phát triển của nhà trường.

4. Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

         Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

1. Các nguồn kinh phí thực hiện và quản lý đề tài KH&CN tại Trường ĐHNN bao gồm các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước.

2. Trường ĐHNN thống nhất quản lý và điều phối việc sử dụng các nguồn kinh phí nêu trên theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường ĐHNN.

3. Kinh phí của mỗi đề tài KH&CN cấp cơ sở được xác định dựa trên sự phù hợp giữa chất lượng, số lượng sản phẩm nghiên cứu, chi phí cần thiết để thực hiện mục tiêu của đề tài và khả năng tài chính của Trường ĐHNN.

 

Chương II

XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Điều 7. Tiêu chí xác định các đề tài khoa học và công nghệ

1. Tính thiết thực

            Đề tài có mục tiêu giải quyết vấn đề có tầm quan trọng cao, có ý nghĩa khoa học và đóng góp thực tiễn, cụ thể.

2. Tính khả thi

a) Chủ trì đề tài và các thành viên tham gia có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu.

b) Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo được sản phẩm KH&CN.

3. Tính hiệu quả

a) Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và công nghệ.

b) Kết quả nghiên cứu khả năng ứng dụng thực tế.

c) Hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả chi phí đầu tư và các hiệu quả khác.

Tất cả các đề tài KH&CN đều phải thuyết minh về tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, mô tả đầy đủ những nội dung cần nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, nêu được tính mới, tính sáng tạo của đề tài.

Tất cả các đề tài KH&CN đều phải nêu được sản phẩm khoa học dự kiến, chỉ ra khả năng/địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu. Đối với các dự án thử nghiệm, cần thuyết minh rõ giá trị và hiệu quả kinh tế.

Tất cả các đề tài KH&CN cấp cơ sở đều phải có một hoặc một số kết quả/sản phẩm sau:

- Công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước (ít nhất 01 bài);

HOẶC

- Báo cáo khoa học được in toàn văn trong kỷ yếu hội nghị quốc tế, quốc gia (ít nhất 01 bài);

HOẶC

- Giấy chứng nhận Giải pháp công nghệ hữu ích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

HOẶC

- Có minh chứng kết quả đề tài là sản phẩm có giá trị KH&CN được ứng dụng / áp dụng bởi các cơ quan quản lý hoặc đơn vị hoạt động thực tiễn. Xác nhận cần chỉ rõ kết quả nào được áp dụng và hiệu quả cụ thể của việc áp dụng đó.

Đề tài chỉ được Hiệu trưởng Trường ĐHNN cấp Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài sau khi chủ trì đề tài đã bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu, có đầy đủ minh chứng về các công việc, nhiệm vụ liên quan đã ghi rõ trong thuyết minh đề tài được duyệt, và đã thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài.

Điều 8. Thời gian đăng ký và xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ

1.    Thời gian đăng ký

1.1. Đối với các đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN giao qua tuyển chọn

a) Trường ĐHNN thông báo đề xuất đề tài KH&CN trước ngày 01 tháng 3 hàng năm.

b) Các nhà khoa học đề xuất đề tài KH&CN theo thông báo nêu ở điểm a của khoản này (theo Mẫu 01/KH&CN và Mẫu 02/KH&CN).

Hồ sơ đề xuất đề tài gồm: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn gồm có Thuyết minh đề tài (Mẫu 05/KH&CN) kèm theo Lý lịch khoa học của người đăng ký chủ trì và các thành viên có tên trong thuyết minh (Mẫu 06/KH&CN).

Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn gửi về Phòng KHCN trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để Phòng KHCN tập hợp và chuyển lên ĐHQGHN (qua Ban KH&CN).

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, đơn vị và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định.

1.2. Đối với các đề tài KH&CN cấp cơ sở giao qua tuyển chọn

Hội đồng Khoa học & Đào tạo các khoa đào tạo và/hoặc lãnh đạo các trung tâm, bộ môn trực thuộc và các đơn vị trong trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài của cán bộ do đơn vị mình quản lý, tổ chức tư vấn, sơ duyệt hồ sơ, lập danh sách và gửi danh mục đề tài đề xuất có chữ ký của thủ trưởng đơn vị cùng hồ sơ đã sơ duyệt cho Phòng KHCN (theo Mẫu 02B/KH&CN - Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài).

Hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở gồm Thuyết minh đề tài (Mẫu 05B/KH&CN).

Phòng KHCN tiếp nhận danh mục đề tài đề xuất và hồ sơ đăng ký đề tài vào tất cả các ngày làm việc trong năm bằng văn bản, đồng thời gửi kèm bản điện tử vào địa chỉ KH&CNulis@yahoo.com.

1.3. Đối với các đề tài khác thực hiện theo quy định của cấp/đơn vị liên quan.

2.  Lĩnh vực nghiên cứu

Trường ĐHNN - ĐHQGHN ưu tiên xét duyệt các đề tài được thực hiện theo nhóm, có tính liên ngành, có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn đến toàn ngành và xã hội, có tính ứng dụng cao, và thuộc một trong ba lĩnh vực chính là Giáo dục ngoại ngữ, Ngôn ngữ học và Quốc tế học.

 

3.  Quy trình xét duyệt

3.1. Đối với đề tài cấp ĐHQGHN, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở sẽ tổ chức xét duyệt sơ bộ phiếu đăng ký vào tuần đầu tháng 4 hàng năm. Những phiếu đăng ký đạt yêu cầu xét duyệt sơ bộ sẽ được gửi hồ sơ đăng ký lên ĐHQGHN và tuân thủ theo quy trình xét duyệt của ĐHQGHN.

3.2. Đối với đề tài cấp cơ sở, Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức xét duyệt vào tuần đầu tháng 4 hàng năm. Hội đồng thẩm định có 05 - 07 thành viên gồm: i) ủy viên Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHNN và một số nhà khoa học trong và ngoài trường; ii) 01 cán bộ/chuyên viên Phòng KHCN, và iii) 01 cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính.

         Đối với các đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng cần có ít nhất 01 thành viên Hội đồng là chuyên gia đại diện đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu.

         Không cơ cấu vào Hội đồng những chuyên gia có tên trong danh sách dự kiến tham gia đề tài.

Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo chính thức tới tất cả các đơn vị trong toàn Trường qua mạng điều hành tác nghiệp (e-office) trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.

4. Tổng hợp danh mục và phê duyệt danh mục đề tài

Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Phòng KHCN tổng hợp kết quả đề xuất và xây dựng danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở nêu ở khoản 1 và 2 của Điều này trình Hiệu trưởng phê duyệt danh mục các đề tài KH&CN.

         Điều 9. Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Căn cứ kết quả xét duyệt và kế hoạch ngân sách hàng năm, Hiệu trưởng Trường ĐHNN - ĐHQGHN ra quyết định giao đề tài cho các cá nhân và đơn vị trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài.

Những đề tài đã trúng tuyển nhưng chưa được giao triển khai sẽ được bảo lưu đưa vào danh sách xem xét giao đề tài trong kế hoạch năm kế tiếp.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Điều 10. Triển khai thực hiện đề tài

1. Ký kết hợp đồng thực hiện đề tài

Hợp đồng thực hiện đề tài được ký kết theo Mẫu 10B/KH&CN, trong đó ghi rõ trách nhiệm của bên nhận đối với việc thực hiện đúng nội dung nghiên cứu, tiến độ và kết quả theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt. Thời hạn hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở là 12 tháng kể từ ngày ký.

2. Cấp kinh phí thực hiện đề tài

Căn cứ nguồn kinh phí hàng năm, Trường ĐHNN - ĐHQGHN giao kinh phí thực hiện đề tài cho chủ trì đề tài đầy đủ và đúng tiến độ đã được phê duyệt.

 

3. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của đề tài

Chủ nhiệm đề tài tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung, sản phẩm nghiên cứu theo đúng tiến độ và nội dung đã phê duyệt trong Thuyết minh đề tài và ghi trong hợp đồng; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các quy định hiện hành về sử dụng kinh phí và chế độ báo cáo tiến độ theo quy định.

Khi cần điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài, chủ trì đề tài cấp cơ sở phải báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản và thực hiện theo Điều 11 của quy định này. Các đề tài khác thực hiện theo quy định của cấp/đơn vị liên quan.

Điều 11. Điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài

Đối với đề tài cấp cơ sở, việc điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài được tiến hành như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện đề tài

Trong quá trình triển khai, nếu không thể hoàn thành đề tài đúng theo thời gian dự kiến ban đầu, chủ trì đề tài phải có văn bản đề nghị được gia hạn (Mẫu 11B/KH&CN).

Mỗi đề tài KH&CN cấp cơ sở chỉ được phép gia hạn MỘT (01) lần với thời gian gia hạn không quá 06 tháng. Đề nghị gia hạn cần được nộp trước thời gian hết hạn ít nhất 01 tháng. Hết thời gian gia hạn mà đề tài vẫn chưa hoàn thành sẽ bị chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài và bị xử lý theo điều 19 của Quy định này.

2. Điều chỉnh thuyết minh đề tài

Ở thời điểm chưa quá 50% thời gian thực hiện, nếu đề tài không thể tiếp tục thực hiện theo đúng như thuyết minh đề tài đã được duyệt (kể cả việc thay chủ trì đề tài, điều chỉnh kinh phí các mục chi…), chủ trì đề tài phải có văn bản đề nghị giải trình và nêu cụ thể đề nghị xét điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh chỉ có hiệu lực sau khi được Hiệu trưởng đồng ý bằng văn bản.

3. Chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài

Đề tài phải chấm dứt hợp đồng thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Chủ trì đề tài không thể tiếp tục triển khai đề tài hoặc có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp; hoặc

b) Có lý do bất khả kháng.

Trong các trường hợp này, chủ trì đề tài phải có văn bản báo cáo Hiệu trưởng để xem xét quyết định và thu hồi kinh phí.

4. Thủ tục điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài bao gồm:

a) Chủ trì đề tài trình văn bản đề nghị thay đổi, báo cáo tiến độ thực hiện và các hồ sơ liên quan, hoặc văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng;

b) Hiệu trưởng xem xét, quyết định việc đổi chủ trì đề tài, điều chỉnh thời gian thực hiện, điều chỉnh nội dung thuyết minh đề tài KH&CN, và chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài.

c) Những trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

 

Điều 12. Kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện

  • Báo cáo tình hình thực hiện đề tài:

Chủ trì đề tài cấp cơ sở có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ (theo Mẫu 12B/KH&CN) cho Trường trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

Ngoài báo cáo tiến độ, chủ trì đề tài phải chuẩn bị đầy đủ các minh chứng về sản phẩm đã được thực hiện.

Các đề tài khác thực hiện theo quy định của cấp/đơn vị liên quan tương ứng.

  • Nội dung kiểm tra bao gồm:

Tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và tiến độ giải ngân của đề tài so với thuyết minh đề tài đã được phê duyệt và hợp đồng triển khai thực hiện đề tài. Phòng Khoa học Công nghệ kiểm tra và ký xác nhận vào báo cáo của chủ trì đề tài (theo Mẫu 12B/KH&CN).

 

Chương V

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM

CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Điều 13. Nguyên tắc đánh giá nghiệm thu

1. Các đề tài KH&CN đều được tổ chức đánh giá nghiệm thu.

2. Việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện được căn cứ theo hợp đồng và Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt và các văn bản cho phép thay đổi, điều chỉnh liên quan.

3. Các đề tài nghiên cứu thuộc diện quản lý theo chế độ mật được đánh giá nghiệm thu, quản lý kết quả nghiên cứu theo quy định riêng. Trường ĐHNN và chủ trì đề tài có trách nhiệm bảo mật theo quy định của Nhà nước và các hướng dẫn của ĐHQGHN.

Điều 14. Quy trình đánh giá nghiệm thu

1. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chủ trì đề tài nộp sản phẩm cho Trường ĐHNN bao gồm: Báo cáo tổng kết và các sản phẩm, tài liệu liên quan (Mẫu 14B/KH&CN) và đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định nghiệm thu.

2. Hiệu trưởng Trường ĐHNN ra quyết định tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở. Việc đánh giá nghiệm thu đảm bảo các yếu tố:

a) Đủ số lượng sản phẩm và đảm bảo chất lượng như đăng ký trong Thuyết minh đề tài;

b) Có báo cáo về tình hình sử dụng kinh phí;

c) Không vi phạm các quy định và nguyên tắc quản lý.

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở có 05 thành viên gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 02 uỷ viên phản biện (là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn, trong đó ít nhất 01 người là cán bộ ngoài Trường ĐHNN - ĐHQGHN) và 01 ủy viên.

Đối với các đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng cần có ít nhất 01 thành viên Hội đồng là chuyên gia đại diện đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu.

Những người tham gia thực hiện đề tài không tham gia Hội đồng nghiệm thu.

3. Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu, báo cáo các kết quả nghiệm thu và nộp các sản phẩm cho Phòng KH&CN trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức nghiệm thu.

4. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định thành lập, Hội đồng phải tiến hành họp (khi có đủ từ 2/3 số thành viên Hội đồng trở lên, trong đó nhất thiết phải có mặt chủ tịch, thư ký và ít nhất 1 phản biện). Ủy viên phản biện có đánh giá đề tài không đạt yêu cầu nhất thiết phải có mặt tại phiên họp.

Cả hai phản biện đều phải gửi nhận xét bằng văn bản (Mẫu 16B/KH&CN) tới trước thời gian dự định họp ít nhất 03 ngày.

5. Hội đồng đánh giá, xếp loại đề tài bằng phương thức cho điểm (Mẫu 17B/KH&CN), theo 4 mức: xuất sắc, tốt, đạt, không đạt và thông qua biên bản họp Hội đồng (Mẫu 18B/KH&CN).

Các đề tài quá hạn mà không làm thủ tục gia hạn hoặc nộp hồ sơ làm thủ tục nghiệm thu không đúng thời gian quy định bị hạ một mức theo đánh giá của Hội đồng.

6. Hợp đồng chỉ được thanh lý sau khi đề tài đã được nghiệm thu, chủ trì đề tài đã nộp đủ toàn bộ sản phẩm và hoàn thành quyết toán tài chính của đề tài.

7. Việc nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN hoặc các cấp khác thực hiện theo Quy định của ĐHQGHN hoặc các quy định liên quan.

Điều 15. Công bố kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

1. Sau khi nghiệm thu, kết quả nghiệm thu được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc bản tin của Trường.

2. Kết quả của đề tài khi công bố dưới dạng các ấn phẩm khoa học phải bao gồm đầy đủ thông tin sau bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh:

Tiếng Việt:

“Nghiên cứu này được hoàn thành với sự bảo trợ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong đề tài mã số …..”

Tiếng Anh:     

“This research has been completed under the sponsorship of the University of Languages and International Studies (ULIS, VNU) in the project No ….”

Điều 16. Lưu trữ kết quả và sản phẩm của đề tài khoa học và công nghệ

1. Sau khi chủ trì đề tài đã bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu, chủ trì đề tài nộp cho Phòng KHCN:

a) 01 bản báo cáo tổng kết đề tài (Mẫu 14/KH&CN);

b) 01 bản báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu của đề tài (theo định dạng của Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN);

c) Các công bố và xác nhận liên quan của đề tài;

d) Giấy xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài chính Trường ĐHNN về việc đề tài đã quyết toán kinh phí và đã xử lý tài sản (nếu có);

đ) Các minh chứng cần thiết về các công việc, nhiệm vụ liên quan đã ghi rõ trong thuyết minh đề tài được duyệt;    

e) Các sản phẩm, ấn phẩm của đề tài;

f) Đĩa CD hoặc DVD ghi lại toàn bộ bản báo tổng kết và báo cáo tóm tắt cùng các bảng biểu, hình vẽ, bản đồ, sơ đồ và tư liệu có liên quan.

2. Thời gian giao nộp sản phẩm: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

3. Sau khi Phòng KHCN đã nhận đủ các sản phẩm, văn bản giấy tờ trên và làm thanh lý hợp đồng, Hiệu trưởng Trường ĐHNN sẽ cấp Giấy xác nhận hoàn thành đề tài cho chủ trì đề tài.

Điều 17. Quản lý và sử dụng sản phẩm của các đề tài

1. Trường ĐHNN quản lý kết quả, sản phẩm của các đề tài KH&CN tại Trường. Việc sử dụng các kết quả, sản phẩm của các đề tài thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và các quy định khác có liên quan của Nhà nước, của ĐHQGHN và Trường ĐHNN.

Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các đề tài quản lý theo chế độ mật được bảo mật theo các quy định của Nhà nước.

2. Để chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản phẩm ứng dụng của các đề tài cấp cơ sở phải có đơn đề nghị của chủ trì đề tài, công văn đề nghị của Trường ĐHNN và được ĐHQGHN cho phép bằng văn bản.

3. Trường ĐHNN khuyến khích việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả của đề tài. Trường ĐHNN là chủ sở hữu các tài sản trí tuệ là kết quả của các đề tài KH&CN do Trường ĐHNN cấp 100% kinh phí. Các tác giả được đứng tên tác giả và được phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ phù hợp khi các quyền sở hữu trí tuệ này được chuyển giao hoặc thương mại hóa.

Trong trường hợp có hợp tác và hỗ trợ từ các nguồn khác, phân chia sở hữu trí tuệ sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ đầu tư.

 

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ  XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 18. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài đạt kết quả xuất sắc, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được Hiệu trưởng xem xét khen thưởng.

2. Nguồn kinh phí khen thưởng và mức khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành của Trường ĐHNN.

Điều 19. Xử lý vi phạm

1. Các hình thức vi phạm gồm

a) Đề tài được đánh giá là “không hoàn thành” nếu:

i) đã quá hạn 03 tháng so với thời gian quy định (kể cả thời gian đã gia hạn) mà chưa nghiệm thu được; HOẶC

ii) phải chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài theo quyết định của Hiệu trưởng như đã ghi rõ tại Điều 11 của Quy định này; HOẶC

iii) Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức "không đạt".

b) Không trung thực trong khoa học.

2. Xử lý vi phạm

Chủ trì đề tài được đánh giá là “không hoàn thành” hoặc không trung thực trong khoa học sẽ bị xử lý như sau:

- xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được cấp;

- trong thời gian 03 năm kể từ thời điểm có quyết định xử lý vi phạm của Trường ĐHNN, chủ trì đề tài sẽ không được đăng ký làm chủ trì đề tài các cấp và không được dự xét các Giải thưởng KH&CN của ĐHQGHN;

- được đánh giá là “không hoàn thành nhiệm vụ” của năm học thuộc thời hạn hợp đồng thực hiện đề tài khi tiến hành đánh giá cán bộ viên chức hàng năm ở các đơn vị;

Ngoài ra, chủ trì đề tài và thành viên tham gia đề tài không trung thực trong khoa học sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy định này gồm 07 chương 21 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây liên quan đến quản lý nhiệm vụ KH&CN tại Trường ĐHNN.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Phòng KHCN có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện văn bản này trong toàn trường, phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này và báo cáo Hiệu trưởng.

2. Thủ trưởng các đơn vị, các nhà khoa học và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các đề tài được giao; tuân thủ đầy đủ các quy định của Trường ĐHNN về quản lý KH&CN và thực hiện các đề tài và quyền hạn khác theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh hoặc bổ sung các đơn vị và cá nhân liên quan báo cáo Hiệu trưởng (qua Phòng KHCN) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Chuyên mục: