Thông báo về Kế hoạch Tổ chức Hội nghị NCKHSV các cấp năm học 2014-2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số:  217/ĐHNN-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    

 

Hà Nội,  ngày  18  tháng  03  năm 2015

 

THÔNG BÁO  SỐ 2

Về Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKHSV các cấp năm học 2014 - 2015

 

                  Kính gửi:    Các đơn vị trong Trường

            Thực hiện kế hoạch năm học 2014–2015, theo nội dung thông báo số 1100/ĐHNN-KHCN ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng về Quy trình tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015, Phòng Khoa học - Công nghệ xin nhắc lại một số mốc thời gian quan trọng và công việc để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên các cấp và chuẩn bị cho Hội nghị NCKHSV cấp trường  năm học 2014-2015 như sau:

 1. Trước ngày 30/3/2015, trợ lý NCKH của đơn vị gửi về phòng KHCN hồ sơ NCKHSV năm học 2014-2015 bao gồm:
 • Danh sách công trình tham dự Hội nghị NCKHSV cấp Trường (theo mẫu) và tóm tắt từng công trình nghiên cứu được chọn (02 trang A4  bằng tiếng Việt)
 • Danh sách dự xét giải thưởng NCKHSV cấp Trường (theo mẫu) và Bản nhận xét đánh giá chi tiết + Báo cáo toàn văn từng công trình tham dự xét giải (trình bày bằng tiếng Việt theo quy định)
 • Báo cáo tình hình NCKHSV của đơn vị năm học 2014-2015 (số lượng công trình nghiên cứu, số lượng và tỷ lệ sinh viên tham gia nghiên cứu, số lượng và tỷ lệ giáo viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu…)
 • Kỷ yếu NCKHSV cấp Khối năm học 2014- 2015
 1. Kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh viên cấp Trường năm học 2014-2015
 • Thời gian: Thứ Năm, ngày 23/4/2015, từ 7h30 đến 11h30
 • Địa điểm:  Công trình Khoa Pháp
  • Tất cả các báo cáo tại hội nghị đuợc trình bày bằng tiếng Việt, sử dụng trình chiếu powerpoint. Thời lượng dành cho mỗi báo cáo là 15 phút (07 phút trình bày, 08 phút thảo luận).

 

 • Hồ sơ NCKHSV của đơn vị gửi về phòng KHCN bản cứng và bản điện tử qua địa chỉ: khcnulis@yahoo.com & ngan_do2001@yahoo.com   
 • Phòng KHCN sẽ đăng tải chi tiết chương trình HNKHSV Trường, danh sách báo cáo của các tiểu ban  tại  địa chỉ Website: http://ulis.vnu.edu.vn mục Nghiên cứu khoa học chậm nhất là ngày 20/4/2015.
 • Gửi kèm thông báo này là Biểu mẫu danh sách tham dự Hội nghị, danh sách tham dự xét giải thưởng, Tiêu chí chấm công trình NCKHSV năm học 2014-2015 & Thông báo số 1100/ĐHNN-KHCN ngày 28/10/2014 của Hiệu trưởng về Quy trình tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015.

            Đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học như nội dung thông báo này.

 

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

 Các đơn vị  (để thực hiện);                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                                            (đã kí)

- Lưu: HCTH, KHCN.                                                                             PGS.TS. Nguyễn Lân Trung

Chuyên mục: