Cuộc thi viết luận tìm hiểu về Hàn Quốc năm 2015 của Viện Hàn lâm nghiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương (AKS)

Cuộc thi viết luận tìm hiểu về Hàn Quốc năm 2015 

Viện Hàn lâm nghiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương (AKS)

* Chi tiết xem tại : 

http://www.aks.ac.kr/front/boardView.do?menu_no=110&brd_no=105042&brd_mg...

Chuyên mục: