THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Để thực hiện công tác quản lý các nguồn tài liệu của nhà trường một cách hiệu quả, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy học tập và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, sinh viên, nhà trường yêu cầu các khoa đào tạo thực hiện một số quy định sau:

  1. Thể thức của khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo QĐ số 329/TB-ĐHNN ngày 12 tháng 04 năm 2012.
  2. Sau khi hoàn thành công tác chấm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên,  các khoa đào tạo gửi  về Trung tâm học liệu danh sách khoá luận tốt nghiệp đạt yêu cầu qua địa chỉ Email sau tthoclieu@gmail.com  trước ngày  25/5/2015.
  3. Sinh viên sau khi đã bảo vệ thành công khoá luận cần chỉnh sửa lại khoá luận theo ý kiến của Hội đồng chấm và trực tiếp đến nộp cho Trung tâm Học liệu. Cụ thể như sau:
  •  Đăng kí nộp khóa luận trực tuyến trên website của Trung tâm Học liệu: (sinh viên đăng kí theo đường dẫn sau:  http://goo.gl/jTY5yy)
  • Nộp bản cứng bao gồm:

                   + 01 bản khoá luận được in 2 mặt, đóng bìa mica có đầy đủ chữ ký, họ tên, ngày ký của giáo viên hướng dẫn xác nhận  sinh viên đã  chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng chấm  luận văn (Lưu ý: Trang bìa, mục Khóa: QH2011)

                   + 01 đĩa CD (có vỏ nhựa) chứa toàn bộ nội dung luận văn trong một file Word,

                       bìa   của  đĩa theo mẫu quy định của Trung tâm Học liệu. (có file đính kèm)

4. Thời hạn nộp:  Trước ngày 05/6/2015

5. Địa điểm nôp:

         -  Khoa Anh, Trung, Nhật, Hàn: P101- B3

                    -  Khoa Nga, Pháp, Đức   : Tầng 2 - C3 Khoa Pháp

Sau thời hạn trên, Trung tâm Học liệu sẽ lập danh sách những sinh viên không nộp khoá luận tốt nghiệp gửi lên trường và những sinh viên không nộp khoá luận theo qui định sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

            Các khoa thông báo quy định này và các mẫu về nội dung, thể thức của khoá luận tốt nghiệp tới giáo viên và sinh viên để thực hiện.

  * Chi tiết tham khảo: http://lib.ulis.vnu.edu.vn/

 

Chuyên mục: