Thông báo

Thông báo Tổ chức học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên ĐHCQ khóa QH2011.F1

Thông báo Tổ chức học và thi kỹ năng mềm  cho sinh viên ĐHCQ khóa QH2011.F1

Thực hiện công văn số 270/TTDB&PTNNL ngày 20/11/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai lịch học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH2011.F1, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các Khoa đào tạo chính quy phổ biến đến sinh viên các nội dung sau:

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên khóa QH.2014.F1 và cấp lại thẻ sinh viên các khóa học

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên khóa QH.2014.F1 và cấp lại thẻ sinh viên các khóa học

Thực hiện Thông báo số 1020/TB-ĐHQGHN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về thẻ sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Công văn số 2552/HD-ĐHQGHN ngày 19/10/2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn quản lí và sử dụng thẻ sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo việc cấp thẻ sinh viên cho sinh viên khóa QH.2014.F1 và cấp lại thẻ sinh viên cho các khóa học khác như sau:

Trang